Станция за въглероден диоксид Варна 9009 Запад, Варна (карта)
0878-737-332
co2@eviga.eu

Проект по ОПИК 2014-2020

 "ЕВИГА" ООД   започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура , BG16RFOP002-2.073 “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

   На 09.09.2020г. между "ЕВИГА" ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-13450-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
   Общата стойност на проекта възлиза на 10 000лв, от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. . Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.
   “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЕВИГА" ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Начало:  09.09.2020 г.   
Край:      09.12.2020 г. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------

МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ
Пълнене на бутилки с CО2
Продажба на бутилки
Сух лед
Приложение
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Статии за безопастност
Партньори
Инструкции
Услуги
КОНТАКТИ
гр. Варна, 9009 Запад
тел.: 0878-737-332
факс: 052650188
E-mail: co2@eviga.eu


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на лични данни