Станция за въглероден диоксид Варна 9009 Запад, Варна (карта)
0878-737-332
co2@eviga.eu

Инструкции

 
И н ф о р м а ц  и о н е н    л и с т    
з а   Б е з о п а с т н о с т 
В  ъ г л  е р о д е н   д и о к с и д   СО2

 
1. Наименование на весществото, доставчика.
 • Наименование: течен и газообразен въглероден диоксид.
 • Химична формула СО2
 • Данни за Доставчика:
                 ЕВИГА ООД  гр. Варна 

2. Употреба:
 • При производство на газирани напитки, сода бикарбонат, противопожарен газ, фармация, медицина, защитен газ при заваряването, подхранващ газ при зеленчукопроизводство, охлаждащ газ в хладилни инсталации, изтласкващ газ при газови оръжия, течният СО2, като разтворител, течният и твърдият като сценичен дим, течният и твърдият СО2,  като охладители в хранителната промишленост и др.

3. Начин на Работа и Съхранение:
 • Използвайте само оборудване предназначено за въглероден диоксид СО2.
 • Използвайте лични предпазни средства.
 • При необходимост използавайте дихателен апарат.
 • Запознайте се с необходимата информация за използването на продукта за конкретната цел.
 • Запознайте се с необходимата информация за използването на бутилки под налягане.
 • Пазете бутилките от повреждане, падане, нагряване и удари . 
 • Съхранявайте бутилките далеч от източници на топлина.
 • Съхранявайте бутилките в добре проветрявано или с естествена вентилация помещение.
 • Съхранявайте бутилките добре защитени от падане.
 • Отваряте бавно вентила за да избегнете силата на налягането.                                    
 • Винаги след работа затрваряйте вентила на работната бутилка.
 • Пълните и празни бутилки съхранявайте отделно.

4. Контрол при експозиция и лични предпазни средства:
 • Граници на експозиция.
 • Въглеродният диоксид не е класифициран като опасно химично вещество.
 • Лимитни стойности TWA5000 ppm(8часа), STEL 30000 ppm(15минути).
 • Съгласно БДС 16608-87, пределно допустимата концентрация на СО2 във въздуха на работната среда е 5000мг/м3, при съдържанието на кислород най - малко 18.0%.
 • Въглеродият диоксид е по тежък от въздуха и може да се натрупа опасно в ниските помещения, като сутерени, мази, изби и др. Да се осигури естествена и/или принудителна вентилация, високи концентрации могат да причинят асфикция.
 • Да не се вдишва от газа!
 • При високи концентрации над 1-1,5% малък ефект на химическия метаболизъм на организма при вдишване в продължение на няколко часа!
 • При концентрации над 3% газът е слабо наркотичен, предизвиква по често и по дълбоко вдишване, намалява слуха, причинява главоболие и увеличава пулса и кръвното налягане!
 • При концентрации над 4-5% се учестява дишането. Признаци на интоксикация се появяват след 30 минутно дишане на въздух с повишена концентация.!
 • При концентрации над 5-10% дишането се затруднява, появява се главоболие и се взимат неадекватни решения!
 • При концентрации над 10-100% след една минута вдишване на наситен въглероден диоксид въздух настъпва загуба на съзнание и при не предприемане на адекватни мерки и смърт! Пострадалият може да бъде спасен, само ако бързо бъде изведен на чист въздух и му се даде да диша кислород или му се прави изкуствено дишане, ако дишането му е нарушено. При нарушена сърдечна дейност, се дават камфор и кофеин.
 • За защита при високи концентации, изполвайте дихателен апарат.
 • За защита на ръцете, използвайте подходящи ръкавици .
 • При попадане върху кожата на втечнен СО2 предизвиква измръзване!
 • За защита на очите, използвайте подходяща маска или очила.
 • При попадане в очите на газообразен СО2 може да причини парене!
 • При попадане на втечнен СО2 може да причини измръзване!
 • Лицата, получаващи тази информация трябва да направят независима преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.

5.Физични, химични и друга по подробна  информация относно продукта (въглероден диоксид), моля изтеглете информационен лист на производители.


МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ
Пълнене на бутилки с CО2
Продажба на бутилки
Сух лед
Приложение
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Статии за безопастност
Партньори
Инструкции
Услуги
КОНТАКТИ
гр. Варна, 9009 Запад
тел.: 0878-737-332
факс: 052650188
E-mail: co2@eviga.eu


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на лични данни